řád loděnice


24.06.2020 11:11:00

Areál loděnice oddílu kanoistiky TJ Ostrožská Nová Ves, z.s., Nádražní 970, ONV (dále jen areál) u jezera Čtverec (Kunovská tabule) v Ostrožské Nové Vsi nacházející se v ochranném pásmu vodního zdroje je provozován TJ Ostrožská Nová Ves, z.s. (dále jen TJ). 

Areál využívají především členové oddílu kanoistiky TJ Ostrožská Nová Ves, z.s. (dále jen oddíl), dále jej využívá Sportovní klub dračí lodě Ostrožská Nová Ves (dále jen SK). Provozní náklady areálu včetně jeho úprav jsou hrazeny z rozpočtu TJ.

Za provoz a správu areálu zodpovídá předseda oddílu a TJ Vít PJAJČÍK, jeho denní provoz zajišťuje správce areálu Ludvík ONDRAČKA, v době sportovní přípravy závodního družstva, jenž je předem stanovena vedoucím trenérem, trenéři oddílu, případně jimi pověření zástupci.  Za využívání areálu členy SK nese odpovědnost předseda SK Zbyněk ONDRAČKA.

Areál je přístupen členům oddílů zpravidla v provozní době. Její rozsah určují předseda oddílu a TJ Vít PJAJČÍK, správce areálu Ludvík ONDRAČKA a vedoucí trenér oddílu, požadavky na využívání areálu členy SK předkládá předseda SK Zbyněk ONDRAČKA. Provozní doba areálu je zpravidla od 14:00 do 18:00, v neděli od 10:00 do 12:00. Užívání areálu mimo stanovenou dobu je možné pouze po předchozí dohodě. 

Všichni návštěvníci areálu jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy a bezpodmínečně dodržovat zákaz kouření v celém areálu během organizovaných tréninků, není možno vstupovat se psy.

Návštěvníci areálu jsou povinni respektovat Návštěvní řád. 

Klíče od areálu a objektů oddílu mají k dispozici správce loděnice, trenéři a pověření členové oddílové rady, další osoby zajišťující provoz a údržbu areálu. Klíče je zakázáno kopírovat a půjčovat jiným osobám.

Do areálu mají přístup jen členové výše zmíněných organizací a se souhlasem správce areálu hosté. 

Po vstupu/opuštění areálu je nutno zavřít a zajistit vstupní branku (řetěz s háčkem).

Trénink a používání tréninkových zařízení (posilovna, šplhadla) závodníky mládežnických kategorií (tzn. do 18ti let)  je bez přítomnosti některého z trenérů nebo pověřené osoby zakázán. 

Přistávací molo slouží pouze pro nastupování a vystupování z lodí. Skákat a pobývat na mole není dovoleno.

Jakákoliv manipulace s plynovým topením či krbem, event. kamny a topení v tiskovém středisku je dovoleno pouze správci loděnice, trenérům, členům oddílové rady a případně pověřeným osobám starším 18ti let. Oheň musí být včas uhašen. 

Skříňky v šatnách jsou přednostně přiděleny členům závodního družstva oddílu. Každá skříňka musí být označena jmenovkou, měla by být uzamčena. Cenné předměty a peníze je vhodné předat do úschovy trenérům nebo správci loděnice.

Lodě závodníků jsou těmto každoročně přerozdělovány trenéry oddílu. Každou přidělenou loď smí užívat pouze určení závodníci. Členové, kteří si chtějí zapůjčit loď se musí v případě závodních lodí obrátit na některého z trenérů, v případě ostatních lodí na správce areálu. Každá loď má vymezené místo a nelze ji svévolně přemísťovat. O uložení jiných lodí v loděnici rozhoduje správce areálu nebo předseda oddílu a TJ. Každý uživatel lodě musí o tuto patřičně pečovat (tzn. po každém použití nejen vylévat vodu, ale i vytírat a jakékoliv závady musí ihned hlásit správci areálu). V případě poškození lodě vlastní nedbalostí musí její uživatel uhradit náklady na opravu lodi ve výši stanovené správcem areálu, v závažných případech hodnotu celé lodi, kterou vyčíslí oddílová rada oddílu. Všichni uživatelé dalšího sportovního vybavení (pádla, vesty, špricky, míče aj.) jsou povinni toto ukládat zpět na vyhrazená místa v loděnici. 

Do posilovny, tělocvičny a klubovny ve žluté loděnici je povolen vstup pouze po přezutí. Veškeré oblečení musí být odkládáno v předsíňce nebo v šatně. Uživatelé těchto prostor jsou povinni ukládat nářadí nebo vybavení zpět na své místo. Před odchodem také zkontrolují uzavření oken.

Vjezd motorových vozidel mimo vozidel zajišťujících provoz a údržbu je do areálu zakázán. Majitelům jízdních kol je doporučeno, aby byla zabezpečena proti odcizení. 

TJ Ostrožská Nová Ves, z.s. neručí za jakékoliv ztráty v areálu.

Zjištěné závady jsou všichni uživatelé areálu povinni nahlásit správci areálu. 

Členové oddílu jsou povinni oznámit pobyt jim neznámé osoby správci loděnice nebo členům oddílové rady.

Každý návštěvník areálu je povinen udržovat pořádek. 

v Ostrožské Nové Vsi 9.6. 2020

Vít Pjajčík, předseda oddílu kanoistiky a TJ Ostrožská Nová Ves, z.s.

provozní řád loděnice (pdf)

návštěvní řád (pdf)

organizace tréninků DL (pdf)

<< <   1 2   > >>
Bleskovky

<< <   1 2 3 ...   > >>
Akce
Svátky a události
16. 4. 2024, svátek má Irena.
před se v německém Neustrelitzu narodil trojnásobný olympijský vítěz, kanoista Andreas Dittmer
Jméno: admin
Hledáme chlapce a děvčata, přijďte to zkusit, dokud je teplá voda! Smajlík
Administrace
Login:

Password:
rychlostní kanoistika - dragonboating - turistika - rekreační sporty || založeno 1957 || Ostrožská Nová Ves, 687 22, tel:+420 607 677 778, eml: canoe.onv@gmail.com
windguru.cz || yr.no || pmo.cz || kanoe.cz || padler.cz || kanoe.sk || canoe-europe.org || canoeicf.com || tokyo2020.jp